Polityka prywatności
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

SERWISU INTERNETOWEGO PROCASE  
DORADCY PRAWNI I EKONOMICZNI SP. Z O.O. 

(SERWISU PROCASE) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Polityka prywatności Serwisu Internetowego ProCASE DORADCY PRAWNI I EKONOMICZNI SP. Z O.O. (dalej: ‘’Serwis ProCASE”) ma charakter informacyjny i nie jest ona źródłem obowiązków Odwiedzających.  

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu ProCASE jest ProCASE DORADCY PRAWNI I EKONOMICZNI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-502) przy ul. Hubskiej 52/11B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264032, NIP 8971719749, adres e-mail: kontakt@procase.pl, zwana dalej „Administratorem”. 

 1. Dane osobowe Odwiedzającego, który ujawnił je przechodząc do Serwisu ProCASE lub wprowadzając je na stronie Serwisu ProCASE, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.  

 1. Administrator przetwarza dane Odwiedzającego w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego i inne dane ujawnione przez Odwiedzającego według jego uznania poprzez wprowadzenie na stronie Serwisu ProCASE (np. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń). 

 1. Administrator przetwarza w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail podany przez Odwiedzającego dla celów wskazanych w art. III poniżej. 

 1. Strony Serwisu ProCASE korzystają z plików cookies zapisywanych na urządzeniu Odwiedzającego, w celu realizacji usług zgodnie z niniejszą polityką, w szczególności zgodnie z Polityką Cookies (art. VIII) oraz art. II pkt 2 poniżej. Poprzez kliknięcie pola „Zgadzam się” przy wejściu na stronę Serwisu ProCASE Odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych pozyskanych dzięki cookies (adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jej brak może uniemożliwić korzystanie z Serwisu ProCASE. Szczegółowe kwestie dotyczące stosowanych plików Cookies, w tym zakres, rodzaj oraz sposoby korzystania z Cookies, jak również prawa i obowiązki Odwiedzającego określa Polityka Cookies w art. VIII poniżej.  

 2. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i wprowadzenie danych na stronie formularza kontaktowego Serwisu ProCASE Odwiedzający wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez ProCASE jako Administratora jego danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres e-mail na warunkach określonych w niniejszej polityce, w celu nawiązania kontaktu, podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem ewentualnej umowy lub jej wykonania oraz dla celów statystycznych. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jej brak może uniemożliwić kontakt z Administratorem lub realizację usług.  

 3. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie formularza kontaktowego Serwisu ProCASE, Odwiedzający wyraża dobrowolnie zgodę na otrzymywanie od ProCASE, na podany przez niego ze pośrednictwem Serwisu ProCASE adres e-mail informacji handlowych (marketingowych) w celach marketingu bezpośredniego własnych usług lub usług osób trzecich, w tym podmiotów powiązanych ze Spółką (Newsletter) oraz na przetwarzanie przez Spółkę pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko) w tych celach. Podanie danych osobowych (adres e-mail, imię i nazwisko) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej o usługach Administratora lub osób trzecich, w tym podmiotów z nim powiązanych (Newsletter).  

 1. Administrator przetwarza dane Odwiedzającego w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem, rzetelnie i uczciwie, w sposób przejrzysty dla Odwiedzającego, w konkretnych celach i nie „na zapas’’, nie więcej niż potrzeba ani nie dłużej niż potrzeba, wykazując dbałość o prawidłowość danych i zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.  

 1. Pod pojęciem „Serwis ProCASE” należy rozumieć zbiór stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych w sieci Internet w celu prezentacji usług spółki ProCASE DORADCY PRAWNI I EKONOMICZNI SP. Z O.O., prowadzenia działań marketingowych, nawiązywania kontaktów z osobami zainteresowanymi skorzystaniem z usług Spółki lub podmiotów z nią powiązanych, przedstawienia informacji związanych z działalnością i dla prawidłowej realizacji ewentualnych zobowiązań kontraktowych. 

 

II. STATUS ODWIEDZAJĄCEGO I RODZAJ DANYCH GROMADZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 

 1. Odwiedzającym jest każda osoba przeglądająca strony internetowe Serwisu ProCASE. 

 1. Podczas przeglądania przez Odwiedzającego stron internetowych Serwisu ProCASE automatycznie zbierane są dane dotyczące Odwiedzającego. Do wskazanych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies („ciasteczka”).  

 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne inne niż zbierane przez pliki Cookies, związane z korzystaniem ze Serwisu  ProCASE (adres IP, domena) dla generowania statystyk wykorzystywanych w administrowaniu Serwisem Internetowym, z tym, że gromadzone dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących Odwiedzających stronę Serwisu ProCASE. Dane te nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim. 

 1. Dla celów statystycznych Serwis ProCASE jest zintegrowany z własnym systemem statystyk oraz z mechanizmami statystycznymi: Google Analytics.  

 

III. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator przetwarza dane osobowe Odwiedzających ponieważ jest to niezbędne do: 

 • podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy lub wykonania zawartej umowy, w tym do świadczenia usług objętych umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 • w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 • w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i skarbowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 • w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług (marketing bezpośredni) Administratora lub osoby trzeciej, w tym podmiotów powiązanych z Administratorem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora lub osoby trzeciej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

IV. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

Podanie danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla ewentualnego kontaktu z Administratorem i realizacji usług, a ewentualnie – może okazać się niezbędne do otrzymywania informacji handlowej o usługach Administratora lub osób trzecich, w tym podmiotów z nim powiązanych (Newsletter). 

 

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Administrator może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: 

 1. podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj. firmom zapewniającym Administratorowi obsługę telekomunikacyjną, informatyczną, prawną i z zakresu rachunkowości,  

 2. podmiotom zaangażowanym w realizację umowy, w szczególności podmiotom powiązanym z Administratorem, 

 3. podmiotom świadczącym usługi marketingowe. 

 1. Administrator nie przekazuje pozyskanych danych osobowych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 

VI. CEL PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Dane Odwiedzających pozyskane w celach, określonych w art. III powyżej, Administrator przetwarza w okresie niezbędnym dla zabezpieczenia praw i roszczeń Administratora. 

 

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH  

       1. Odwiedzającym przysługują następujące prawa:  

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
 • prawo do usunięcia danych, 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 • prawo do przenoszenia danych, 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
 1. Wykonywanie powyższych uprawnień Odwiedzającego, następuje w drodze zgłoszenia żądania Administratorowi poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności, telefonicznie pod numerem: 71 794 82 30 lub bezpośrednio w siedzibie Administratora. 

 

VIII. POLITYKA COOKIES 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, wysyłane przez Serwis ProCASE i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu ProCASE, przechowywane w urządzeniach końcowych Odwiedzających (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Odwiedzający stronę internetową Serwisu ProCASE).  

 1. Wyrażenie zgody na zapisywanie plików Cookies przez Odwiedzających jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do korzystania z Serwisu ProCASE lub nawiązania kontaktu z Administratorem. 

 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Odwiedzających ze strony Portalu Internetowego w następujących celach: 

 1. umożliwienia uruchomienia na Serwisie ProCASE jego podstawowych funkcjonalności, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na stronie internetowej; bez tych Cookies strona internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie, 

 2. dostosowywania zawartości strony Serwisu ProCASE do indywidualnych preferencji Odwiedzających (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu ProCASE, przy zarejestrowaniu wyborów  Odwiedzających (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają); te Cookies mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał Odwiedzający, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części strony internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki Cookies Administrator może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści; 

 3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu ProCASE poprzez Cookies zbierające informacje o tym, w jaki sposób Odwiedzający korzysta ze Strony Internetowej, w tym które części strony internetowej odwiedza najczęściej i czy otrzymuje komunikaty o błędach stron. 

 1. Odwiedzający ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku, jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu ProCASE. 

 1. Odwiedzający stronę Serwisu ProCASE może zrezygnować z Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. 

 1. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 

 1. W celach statystycznych Serwis ProCASE wykorzystuje ciasteczka dostarczane przez np. Google AdWords, Facebook. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności Serwisu ProCASE podlegają prawu polskiemu materialnemu i procesowemu. 

 1. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 

 1. zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem, 

 2. certyfikat SSL. 

 1. Serwis ProCASE może zawierać linki do innych stron internetowych.  

 1. Administrator zaleca aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu ProCASE. 

 1. Informacje o polityce prywatności dostawców zewnętrznych:  

             (np.:) 

 1. Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies 

 2. Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies 

 

 

Skontaktuj się z nami

Poprzez zaznaczenie niniejszego pola i wprowadzenie danych na tej stronie wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez PROCASE jako Administratora moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres e-mail na warunkach określonych w Polityce Prywatności Serwisu PROCASE, w celu nawiązania kontaktu, podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem ewentualnej umowy lub jej wykonania oraz dla celów statystycznych. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jej brak może uniemożliwić kontakt z Administratorem lub realizację usług. Więcej informacji w Polityce Prywatności Serwisu PROCASE.

Poprzez zaznaczenie niniejszego pola wyrażam dobrowolnie zgodę na otrzymywanie od PROCASE, na podany przeze mnie ze pośrednictwem Serwisu PROCASE adres e-mail informacji handlowych (marketingowych) w celach marketingu bezpośredniego własnych usług lub usług osób trzecich, w tym podmiotów powiązanych ze Spółką oraz na przetwarzanie przez Spółkę pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko) w tych celach. Podanie danych osobowych (adres e-mail, imię i nazwisko) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej (Newsletter). Więcej informacji w Polityce Prywatności Serwisu PROCASE.

Nasze lokalizacje